خط انداختن دستگاه کپی

دلایل خط انداختن دستگاه کپی چیست ؟