وصل کردن دوربین کانن به گوشی

وصل کردن دوربین کانن به گوشی چگونه امکان پذیر است