علت نداشتن تصویر در دوربین دیجیتال

علت نداشتن تصویر در دوربین دیجیتال کانن چیست؟