چگونه با دستگاه کپی اسکن کنیم؟

چگونه با دستگاه کپی اسکن کنیم؟