چروک شدن کاغذ در دستگاه کپی

چرا کاغذ در دستگاه کپی چروک می شود؟